400 000 barn i dold misshandel

Vi vill uppmärksamma kopplingen mellan alkoholproblematik och våld mot barn.  Det finns allt för många människor som har ett destruktivt förhållningssätt till alkohol och en stor del av dessa har barn, vilka försummas och bortprioriteras när alkoholberoendet får styra. I Sverige är det idag 400 000 barn som lever i familjer med alkoholproblematik.

Alkohol hör inte automatiskt ihop med våld, det finns de alkoholister som slår och de som inte gör det. Däremot används alkohol ofta som en bortförklaring vid våld, och när det gäller barn så är det alltid psykisk barnmisshandel om ett barn växer upp i en familj med alkoholister. Man skadar ett barns självkänsla, emotionella välbefinnande och skapar livslånga konsekvenser. Begreppet barnmisshandel omfattar även barn som bevittnar våld inom familjen och sexuella övergrepp vilket man kan se en ökning av i familjer med missbruksproblem. En svensk studie från Kommittén mot barnmisshandel visar att hela 10 % av alla barn i Sverige någon gång har sett pappa slå mamma.

-          Alla föräldrar som dricker blir inte utåtagerande, men det blir en sinnesförändring och det tycker inte barn om. Det är en själslig misshandel som sker i de här hemmen. Många som har vuxit upp under de här förhållandena berättar om hur de valde bort att ta hem kamrater eller att ha kalas. Det handlar om en familjehemlighet samt en lojalitet och obeskrivlig kärlek till föräldrarna, men här blir det en destruktiv kärleksrelation eftersom om att barnet är övertygat om att om det inte finns där och ställer upp så kommer föräldrarna att råka ut för någonting, berättar Jessica Westerling, alkohol- och drogbehandlare på Ljung & Sjöberg.
 
-          Många av de här barnen beskriver även att de har en tro att om de bara är lite snällare, lite mer fogliga, lite mer duktiga eller anpassar sig lite mer så kommer föräldrarna att förändras och drickandet kommer att upphöra. Själslig misshandel är även att barnet lär sig att det inte spelar någon roll vad de än gör – det blir ett kvitto på att man inte är tillräcklig.

Man pratar ofta om hur man ska ta diskussionen om alkohol och droger med sin tonåring, att man ska hjälpa sitt barn att stå emot detta och att fatta kloka beslut. Man pratar inte lika ofta om hur förälderns eget bruk eller missbruk påverkar barnet. Hur en förälder som dricker alkohol i barnens närvaro skapar en normaliserad bild av användandet. Barn till alkoholister känner ofta att de förlorar sin egen identitet och utvecklar inte sällan ett eget alkoholberoende, då de aldrig lärt sig att det går att dricka alkohol utan att supa sig full eller för att de bär på ett genetiskt arv.

Alkohol- och drogmissbruk hos föräldrar har en koppling till våld mot barn. Vid berusningen förändras många gånger förälderns beteende, principer och gränser. Det händer att den alkoholpåverkade förälderns aggressionshämningar släpper och att denne blir extremt lättprovocerad. Att leva med en förälder i ett missbruk innebär att hela tiden behöva läsa av och följa med i sin mammas eller pappas sinnestillstånd. Man förtränger sig själv, får svårt att hitta sin plats i familjens tillvaro och de känslomässiga behoven blir sällan tillfredsställda.  Barnens uppväxt präglas av att föräldrarna kommer i första hand och barnen utvecklar omedvetet olika överlevnads- och hanteringsstrategier samt tar på sig en vuxens ansvar både för sig själv och för sin familj.

-          Barn som växer upp i missbrukarhem berövas tidigt sin egen barndom, eftersom att egna behov och önskningar inte får komma till uttryck. De anpassar sig efter föräldern som dricker eller efter medberoendepartnern och blir experter på att känna av spelreglerna som rår i familjen. Det onormala blir till slut normalt. Barn som växer upp med en förälder som dricker bär konstant på en rädsla för att det ska hända föräldern någonting. Här blir det barnets roll att se till så att ingenting händer. Vidare får inte familjehemligheten uppdagas, så att någon flyttar barnet från sin kärnfamilj – det är en otrolig skräck att inte veta från den ena dagen till den andra hur stämningen är när man kommer hem från skolan, om pappa är full, om mamma är ledsen, om de kommer att slåss, om man kommer att få mat eller om det kommer att vara galenskap!

För människor som dricker alkohol så sker alltid en sinnesförändring, men det blir också en gränslöshet för många. Man tappar värderingar och beter sig på ett sätt som man kanske inte hade gjort om alkohol inte hade funnits med i bilden. Många gånger är det den som dricker som känner ett enormt hat mot sig själv, men inte kan ta ansvar utan istället projicerar över detta på andra. Att växa upp under de här hemförhållandena är att leva i total katastrof.


Text & bild: Josefine Flavet, Ljung & Sjöberg