Resultat för individ och affär

Att medarbetarna är den viktigaste resursen är de flesta arbetsgivare överens om. Samtidigt lever vi i ett samhälle där alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende blir ett allt större problem. På senare år har antalet sjukfall på grund av psykisk ohälsa mer än fördubblats och står nu för nästan hälften av alla sjukskrivningar.

Tillsammans med våra kunder har vi under ett drygt decennium utvecklat och förfinat en modell för att arbeta framgångsrikt med dessa problem på arbetsplatsen. Resultatet – Behaviour Change Management – är en strukturerad och handlingsinriktad modell som ger tydliga resultat både för individ och affär!


Vår modell: Utmaningen

Bristande probleminsikt

Den som har ont i ryggen har vanligtvis full probleminsikt och är motiverad att söka hjälp. Om någon på arbetet frågar vad problemet är berättar hen gärna. Alkohol- och drogproblem och spelberoende i synnerhet, men även medberoende är ett område där individen ofta helt eller delvis saknar probleminsikt.

Medarbetaren som dricker för mycket kanske förnekar för sig själv och för omgivningen att alkoholen är ett problem. Den med spelproblem behöver bara vinna en gång till för att betala skulderna. Den medberoende fokuserar fullt ut på sin anhörigas problem och ser inte att hen själv behöver hjälp. Därtill är skam och skuld i varierande grad förknippat med problemen. Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att vi istället för en naturlig strävan hos individen att söka rätt hjälp ofta har en rörelse i rakt motsatt riktning.

Saknar kunskap och resurser

Vi utbildar årligen cirka 10 000 chefer och ställer alltid samma fråga: Varför väntar man med att agera när man känner oro för denna typ av problem?  Svaret är alltid detsamma: Tänk om jag har fel? Vi har alltså en medarbetare som lider av psykisk ohälsa men som inte själva söker hjälp, utan istället rör sig i motsatt riktning. Och så har vi arbetsgivare som ofta saknar både kunskap, processer och stödresurser för att ta tag i problemet. Och som dessutom tror att de måste vara säkra på vad problemet är innan de kan agera.

Dold psykisk ohälsa är ett område där individen ofta helt eller delvis saknar probleminsikt.

Konsekvenser för individ och arbetsgivare

Arbetsgivaren rör sig i en riktning, medarbetaren i motsatt riktning och kvar har vi ett stort dolt problem som förvärras samtidigt som konsekvenserna blir fler och allvarliga för båda parter:

personligt lidande för drabbade medarbetare & deras omgivning

dolda kostnader

ökade sjukskrivningar

missriktade rehabiliteringsinsatser

produktionsbortfall

energi och fokus från chefer och arbetskamrater

kvalitetsbrister

badwill/skada på varumärket

Massiva kostnader

Alkohol- och drogproblem beräknas årligen kosta arbetsgivare 3-4 procent av den totala lönekostnaden inklusive sociala avgifter. Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utbrändhet kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall. Och en sjukskrivning tenderar att bli längre än så. Samtidigt konstaterar en forskargrupp från KI att sjuknärvaron sannolikt svarar för ännu större kostnader i termer av lägre produktivitet.

Utmaningen

Vi står inför ett tydligt val som arbetsgivare, antingen accepterar vi den långa listan över konsekvenser för våra verksamheter eller så tar vi kontroll över situationen. När vi väljer det sistnämnda kan vi bidra till en ofta livsavgörande förändring för våra medarbetare samtidigt som vi stärker organisationen, ledarskapet, resultatet och i slutändan vår position som företag.

Arbetsgivaren rör sig i en riktning, medarbetaren i motsatt riktning. Kvar har vi ett stort dolt problem.

Avvaktar in i det längsta

För tretton år sedan, när vi tog våra första stapplande steg som företag, undersökte vi hur alkohol- och drogproblem hanterades på våra arbetsplatser. Vi såg ett avvaktande och individberoende förhållningssätt. Ofta agerade man först när problemet var både allvarligt och akut. Och under åren har vi sett samma mönster med spelberoende och medberoende.

Först när det är akut

Någon var uppenbart påverkad på arbetsplatsen. Någon hade förskingrat pengar för att finansiera spelandet. Någon bröt ihop och berättade att partnern var svårt alkoholiserad. Vissa chefer agerade tidigare än så. Men många agerade inte alls. Och insatserna blev både kostsamma, långvariga och ofta resultatlösa.

Kunderna ville ha något nytt

Vi var överens med våra kunder om att det fanns ett stort behov av en strukturerad modell för att förändra organisationers beteende mot att systematiskt både identifiera problemen och agera mycket tidigare. Och säkerställa att problemen hanteras på samma sätt i hela organisationen. Lika viktigt var effektiva metoder för att förändra beteende på individnivå.

Många chefer avvaktar och agerar först när problemet är både allvarligt och akut.

Verkliga förändringar i samspel med kunder

Genom en tretton år lång trial-and-error-process tillsamman med våra kunder har vi arbetat fram och förfinat en modell för beteendeförändring på organisationsnivå, Behavioural Change Management. Tillsammans med HR tar vi ett helhetsgrepp över förändring både på strukturell nivå och beteendenivå.

Struktur och driv

För att åstadkomma en beteendeförändring i en organisation krävs kraftfulla insatser, särskilt de första åren. Våra kundansvariga driver aktivt processen och sätter tillsammans med HR upp långsiktiga mål och aktivitetsplaner. Vi återkopplar, vägleder och följer upp kontinuerligt.

Att vidmakthålla förändring är utmaningen

Att vidmakthålla förändringen kräver sedan fortlöpande – men inte lika intensiva – aktiviteter. Framförallt kräver det struktur. Våra lättillgängliga handledningstjänster Chefsstödet och Medarbetarstödet utgör bryggan mellan förändring på organisations- och individnivå och har tillsammans med förändringsledarna en nyckelroll i att stödja förändringsprocessen.

Förändring på individnivå

Chefsstödet, Medarbetarstödet och våra behandlingsprogram är specialiserade på att leda förändring på individnivå. Med en rad specialiserade program för alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende stödjer vi förändring som syftar till en hållbar och god livskvalitet.

Tillsamman med våra kunder har vi arbetat fram en modell för beteendeförändring på organisationsnivå.

Vad krävs för att lyckas med förändringen?

Centrala komponenter i vår modell Behaviour Change Management (BCM) och framgångsfaktorer för förändring på organisationsnivå är:

BCM Grund

Hållbar förändring kräver tydliga spelregler. Tillsammans med kunden lägger vi en strukturell grund med ett tydligt ställningstagande från ledningen. Vi sätter ändamålsenliga policys, handlingsplaner och processer. Tydligheten handlar också om att lyfta fram både chefens viktiga roll och ansvar att agera och medarbetarens ansvar att medverka i utredning och behandlingsprogram.

BCM genomförandeplan

Hållbar förändring tar tid och är krävande. Vi vägleder HR i att sätta realistiska och mätbara mål och att förankra dem hos alla interna intressenter.  Därefter utarbetar vi en aktivitetsplan för att åstadkomma en långsiktig beteendeförändring som innebär att man systematiskt agerar tidigare. Aktivitetsplanen omfattar en mix av aktiviteter från de olika aktivitetsgrupperna HR, Akademi och Kommunikation. Planen genomförs och resultatet följs upp systematiskt. Nästa års plan utarbetas mot bakgrund av uppföljning och måluppfyllnad.

Tillsammans åstadkommer vi en långsiktig beteendeförändring som innebär att man agerar tidigare.

BCM HR

HR har den mest centrala rollen i förändringsarbetet. Med fortlöpande HR-aktiviteter säkerställer vi att HR-organisationen har rätt kunskap, förstår det nya arbetssättet på djupet, ligger steget före och är rustade för att stötta chefsorganisationen. Vi bildar ett tajt team tillsammans med HR för att uppnå trygghet i våra gemensamma rutiner och säkerställa kunskapsöverföring på både strategisk och operativ nivå.

BCM Akademi

För att chefer och medarbetare ska förändra sitt beteende krävs att man förstår varför, hur och har rätt verktyg. Vägen dit är målgruppsanpassade, attraktiva och lättillgängliga utbildningar både i klassrumsform och digitalt.

BCM Kommunikation

Fortlöpande kommunikationsinsatser som är både attraktiv paketerade och intresseväckande stöder övriga förändringsaktiviteter och vidmakthåller den tydlighet, trygghet och motivation som är kritisk i förändringsprocessen.

Hållbar förändring tar tid och är krävande. Vi bildar ett tajt team med HR som har en central roll i förändringsarbetet.

BCM-avtal

Hela vår verksamhet vilar på ett nära och strukturerat samarbete med våra kunder där vi tillsammans driver förändring både på organisations- och individnivå. Tillsammans synliggör vi problembilden, arbetar förebyggande och hanterar existerande problem. Successivt förändras beteendet i organisationen och man börjar systematiskt agera tidigare. Både individ och arbetsgivare är vinnare.

Grunden för samarbetet med våra kunder är vårt BCM-avtal. Avtalet omfattar de bastjänster som är nödvändiga för att nå långsiktig framgång i arbetet med dold psykisk ohälsa, bl.a. förändringsledning, kunskapsöverföring till HR, kommunikation och våra handledningstjänster Chefsstödet och Medarbetarstödet.

 

Vi driver förändring på organisations- och individnivå. Både individ och arbetsgivare är vinnare.

Mediabank

Här kan du som avtalskund logga in och komma åt kommunikationsmaterial som du fritt kan använda i din organisation. Allt material som film, bilder och text får spridas internt i din organisation förutsatt ett giltigt avtal.

 

 

Har ni redan ett partneravtal? Logga in på vår mediabank för att hämta material som hjälper er att kommunicera internt.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.


Vi finns här för dig!

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.