Klientprogram i framkant

Vår klientverksamhet omfattar en rad olika program inom dold psykisk ohälsa som stress, spelberoende, medberoende och substansberoende. Alla klientprogram är resursintensiva och bygger på evidensbaserade metoder.

Erfarenheten visar på några kritiska framgångsfaktorer som att en kvalitativ utredning genomförs innan programmet påbörjas, att processen är utformad för yrkesverksamma, arbetsgivaren är närvarande, att flera metoder erbjuds och att klientteamet har en bred kompetens.

 


Klientprogram: Utredning

Kvalitativ utredning

Innan några åtgärder sätts in är det viktigt att genomföra en grundlig utredning som är särskilt utformad för det specifika problemområdet. Det låter självklart, men är tyvärr undantag snarare än regel när det handlar om dold psykisk ohälsa. Att sätta in åtgärder utan en korrekt diagnos är i bästa fall verkningslöst och i sämsta fall rent skadligt.

Våra utredningar är därför grundliga, baseras på evidensbaserade metoder och omfattar alltid ett möte med psykiater eller psykolog. Och även om utredningen är primärt fokuserad på ett specifikt område, t.ex. substansberoende eller stress, skannar via av för andra former av dold psykisk ohälsa.

Våra utredningar är grundliga och omfattar alltid ett möte med en psykiatriker eller psykolog.

Identifikation och attraktion

Identifikation är viktigt, att kunna identifiera sig med andra klienter i liknande situation och med liknande bakgrund bidrar till motivationen och skapar samhörighet – vilket gör att klientprogrammet känns relevant. Våra program är särskilt utformade för yrkesverksamma och alla klienter har jobb. Även en trivsam miljö bidrar till inspiration och trygghet.

Fortsätt jobba

Både forskning och erfarenhet visar också att en fortsatt förankring på arbetsplatsen under klientprogrammet förbättrar förutsättningarna för en framgångsrikt resultat. Om sjukskrivning ändå krävs är en så snabb återgång i arbete som möjligt positivt för klienten. Våra program sker huvudsakligen i öppenvård och är designad så att klienterna ska kunna fortsätta jobba under tiden.

Närvarande arbetsgivare

Erfarenheten visar också att en kritisk framgångsfaktor är att arbetsgivaren är närvarande under programprocessen. Att arbetsgivaren har insikt i och förstår den process som medarbetaren genomgår är viktigt för att hen ska kunna stötta, ställa krav och vid behov anpassa arbetsuppgifterna.

Kvalitativt chefsstöd

Chefsstödet har tillsammans med arbetsgivaren en process som löper parallellt med klientprogrammet. Under chefsstödsprocessen genomförs ett antal utbildningsträffar varvat med individuell handledning. Efter avslutat klientprogram har även chefen genomgått en krävande teoretisk och praktiskt process som kan liknas vid en högkvalitativ utbildning. Cheferna blir därmed succesivt bättre rustade att hantera svåra och känsliga medarbetarärenden och mer benägna att agera tidigt när man känner oro kring en medarbetare.

Att arbetsgivaren har insikt i processen som medarbetaren genomgår är viktigt för att kunna stötta, ställa krav och anpassa arbetsuppgifterna.

Individuella förutsättningar

Individer har olika förutsättningar att ta till sig olika program och dold psykisk ohälsa kommer i många skepnader. En klient kanske lider av social fobi och har svårt att tillgodogöra sig grupprogram. En annan klient kanske behöver komma iväg från hemmiljön. Ytterligare en klient kanske har negativa erfarenheter av en specifik metod.

Matcha insats med individ

Att ha tillgång till en bred programpalett för att kunna matcha klientprogram utifrån individuella förutsättningar är en viktig framgångsfaktor. Vi erbjuder därför 1) flera programformer (öppenvård, internat, grupprogram, enskilda samtal och digitala program), 2) olika metoder (t.ex. KBT, ACT, CRA, MI, Mindfulness, tolvstegsmetoden och medicinering) och 3) program för olika nivå av problem.

Dedikerat team med klienten i fokus

Hantering av komplexa problem, som dold psykisk ohälsa, kräver också flera olika kompetenser. Vi är ett dedikerat team av läkare, psykologer, terapeuter och sjuksköterskor som alla har klientens bästa för ögonen. Vårt klientteam är en av våra viktigaste resurser och vi ställer höga krav både på engagemang, utbildning och erfarenhet.

Att kunna matcha klientprogram och individ utifrån behov är en viktig framgångsfaktor.

Stressprogram

Hoppas mötet inte drar ut på tiden. Jag skulle verkligen behöva hinna ett träningspass på lunchen och få klart presentationen. När var det grannarna skulle komma över? Imorgon? Hoppas inte det. Och utvecklingssamtalet med Hanna, det skulle jag haft i mars. Behöver ta tag i det. La jag inte hennes resultat på skrivbordet? Och på tal om resultat, vi behöver ligga i nu om vi ska ha en chans att nå budget. Om jag bara kan lämna barnen hos syrran på lördag så kan jag riva av en hel del och få klart strategin för Q3. Helvete, klockan är 03:42. Måste verkligen sova.

Vårt stressprogram

Vårt stressprogram syftar till att förebygga och reducera stress, innan den utvecklas till allvarlig ohälsa. Det är särskilt utformat för yrkesverksamma klienter som upplever tydliga symptom – som t.ex. ökad oro, sömnsvårigheter och försämrat minne – men ännu inte har utvecklat den allvarligaste formen av problem, t.ex. utmattningsdepression. Programmet passar också de som vill lära sig att hantera stress och stora utmaningar i livet.

Utveckla självkännedom

De flesta förändringsprocesser tar sin utgångspunkt i kännedom om problemet och behovet av förändring. I programmet får vi fördjupad insikt i vad stress är, hur den påverkar oss, vad som driver den och vilka konsekvenser det får för våra liv.

Vårt stressprogram ger insikt i vad stress är, hur den påverkar oss, vad som driver den och vilka konsekvenser det får för våra liv.

Vad som är viktigt på riktigt

Vi får arbeta med att identifiera våra grundläggande värderingar inom olika livsområden och sätta upp mål baserade på dessa. Att ha en tydlig bild av i vilken riktning vi vill utveckla våra liv i är centralt för förändringsprocessen. Kanske blir vi stressade av saker som vi egentligen inte tycker är viktiga. Vi kanske behöver prioritera mer medvetet och aktivt välja bort vissa delar i tillvaron som driver stress.

Psykisk flexibilitet

Vi lär oss tekniker för och tränar på att utveckla psykisk flexibilitet och att effektivisera vårt agerande inom olika livsområden, inte minst på arbetet.

Vilken återhämtning fungerar?

Att titta på teve eller surfa med mobilen är inte effektiv återhämtning. Forskningen visar att fysisk träning, särskilt konditionsträning, är en överlägsen form av återhämtning som motverkar stressens negativa effekter på hjärnan. Även meditationsliknande tekniker, t.ex. Mindfulness, har visat sig vara effektiva i detta sammanhang.

Den livsviktiga sömnen

En fungerande nattsömn är viktigt för att vi ska klara av den stress och de påfrestningar livet ovillkorligen innebär. Vi får lära oss tekniker för att förbättra sömnen.

Vi identifiera grundläggande värderingar och lär oss att effektivisera vårt agerande inom olika livsområden, inte minst på arbetet.

Spelprogram

Det gick ju förra gången. Jag vann faktiskt tillbaka det jag förlorat och mer därtill. Om jag bara lyckas kamma hem en vinst igen så har vi ju råd att göra iordning det sista i sommarstugan. Och det är ju precis vad familjen skulle behöva. Jag säger att jag jobbar över, så blir vinsten dessutom en glad överraskning! Ingen märker ändå att jag lånar en slant. Jag fixar det här.

Spelberoende är en komplex problematik som kräver specialistmetoder som fokuserar på själva spelandet. Generella stödinsatser är ofta verkningslösa. Ett viktigt inslag i vårt klientprogram för spelproblem är att ge en ökad problemförståelse. Klienterna får bl.a. kunskap om hur hjärnans belöningssystem aktiveras och hur spelberoendet utvecklas.

Fylla tomrummet

En förutsättning för ett spelfritt liv med god livskvalitet är att hitta meningsfulla aktiviteter att fylla tomrummet efter spelandet med. Ensamhet och brist på sysselsättning ökar risken för återfall. Deltagarna får hjälp med att hitta meningsfulla aktiviteter, t.ex. genom att väcka liv i gamla intressen och fritidssysselsättningar och knyta nya sociala kontakter.

Hantera sug

Sug är en normal företeelse vid beroendetillstånd och kan utlösas av både inre och yttre faktorer. Klienterna får sätta ord på hur man upplever sug och får kunskap om effektiva tekniker för att lära sig hantera och stå emot sug

Som klient ges du en ökad problemförståelse, kunskap om hjärnans belöningssystem och hur spelberoendet utvecklas.

Tankefällor

Den med spelproblem har ofta återkommande orealistiska tankar – s.k. upplevda sanningar – som leder till fortsatt spelande, t.ex. att man måste vinna storvinsten för att kunna betala tillbaka skulderna innan man slutar eller att sannolikheten för att vinna ökar om man har förlorat många gånger. I programmet får man fördjupad förståelse för tankars betydelse för känslor och beteenden och hur tankar bidrar till att man utvecklar ett spelberoende och sedan fortsätter att spela. Klienterna arbetar med att identifiera dessa tankar, tydliggöra deras oriktighet och ersätta dem med mer produktiva tankar.

Problemlösning

Att lära sig problemlösa på ett effektivt sätt är viktigt för ett spelfritt liv med god livskvalitet. Det är centralt att hitta alternativ till de positiva effekterna av spelande och de negativa effekterna av spelfriheten.

Risksituationer och återfall

Att identifiera sina risksituationer och ”triggers” för spelande och hitta alternativa handlingsstrategier är också ett viktigt inslag i programmet. Kanske utgör obehagliga känslor och konflikter en särskild risksituation? Eller pengar? Det är också viktigt att lära sig behärska återfall.

Socialt stöd och att be om hjälp

När man känner sig ensam kan spelande erbjuda en lättillgänglig flykt. Samtidigt kan det vara svårt att be om hjälp. I programmet får man lära sig färdigheter som underlättar att vända sig utåt och be om hjälp.

Det kan vara svårt att be om hjälp. I programmet lär man sig att vända sig utåt, be om stöd och behärska återfall.

Medberoendeprogram

Om inte jag styr upp det här så missas alltid något. Bäst att ligga steget före – alla vill ju att det ska bli en trevlig långhelg. Packningen, handlandet, barnvakt och räkningarna har jag fixat. Och städat. Och om vi åker redan ikväll så ”missar” vi dessutom Systembolaget. Om jag berättar att det är tufft på jobbet nu och gärna vill komma bort redan ikväll, så går hen kanske med på det. Eller nej, det är ju föreningsmöte ikväll. Typiskt mig att virra till det hela tiden…

Medberoende är ett destruktivt beteendemönster som ofta leder till psykisk ohälsa som utmattningssyndrom och depression. För att uppnå en hållbar livssituation med god livskvalitet och undvika allvarligare ohälsa behöver vi adressera själva kärnproblemet, alltså medberoendet.

En krävande resa

Då medberoende är djupt rotade beteendemönster, ofta utvecklade under barndomen, är det en utmanande process att komma tillrätta med det. Först och främst behöver vi förstå varför vi behöver förändras. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet.

Ett medberoende är förknippat med oro, frustration och ångest och kan likställas med ett kroniskt stresstillstånd.

Att ta ansvar för sitt mående

Ett bärande tema i programmet är att träna gränssättning och att ta ansvar för sitt eget välmående. För att på djupet förstå sina beteendemönster får deltagarna kunskap om olika familjeroller arbeta med att klargöra vilka roller man tagit i olika familjekonstellationer, t.ex. den högpresterande och ansvarstagande ”hjälten”, ”rebellen” som agerar ut genom att bråka och bryta mot regler, ”clownen” som hanterar kaoset med att skämta och spexa eller tapetblomman som existerar utan att vare sig synas eller höras.

Att släppa på kontrollen

Ett centralt inslag är också att förstå och arbeta med kontrollbehov och kontrollbeteenden. Deltagarna får träna på att släppa kontrollen i en trygg miljö. Att leva med ett medberoende medför inte sällan att känsloregistret mer och mer domineras av känslor som ilska, bitterhet och frustration. I programmet får man identifiera vilka känslor som dominerar tillvaron och träna på att släppa fram känslor som nyfikenhet, glädje och sorg.

Vidmakthållande

I programmets senare del läggs fokus vid att vidmakthålla beteendeförändringen över tid. Det finns många självhjälpsgrupper för medberoende. Kontinuerligt deltagande i självhjälpsgrupper ger fortlöpande identifikation med andra med samma problem, social gemenskap och mentorskap i fortsatt beteendeförändring och vidmakthållande.

Med rätt hjälp kan du bryta mönstret och hitta tillbaka till en sund relation – till dig själv och din omgivning.

Program substansberoende

I lunchrummet dagen efter sommarfesten skojas det om gårdagen och särskilt om en av kollegerna som var rejält i gasen. Hen hade gått till baren och beställt drinkar redan innan middagen var avslutad. Och lovat vitt och brett att ”fixa in” alla på det där nya populära stället. Bara för att försvinna någon gång vid elvatiden. Och nu, dagen efter, hade hen inte dykt upp på jobbet. Precis som efter julfesten.

Riskbruk

Kanske är vi unga och i början av karriären. Någon eller några afterwork per vecka och fest fredag och lördag. Eller så är barnen utflugna och det blir några glas vin och en drink efter jobbet.

Många människor har någon gång under livet ett riskbruk av alkohol. Man dricker helt enkelt på en nivå som kan innebära negativa konsekvenser för t.ex. hälsan, socialt, psykiskt eller på jobbet. Riskbruk är i sig inget sjukdomstillstånd, men innebär en ökad risk för att utveckla allvarligare problem.

Stämma av och förändra vanor

Vår tjänst Vanekollen riktar sig till personer som känner en oro över alkoholvanorna och vill stämma av dem med en expert. Vi erbjuder också program som syftar till att över tid stötta och motivera klienter att förändra alkoholvanorna, vilket kontinuerligt kan följas upp med provtagning.

Problem med alkohol, droger eller läkemedel börjar ofta som ett oskyldigt användande, för att succesivt bli värre.

En destruktiv vana

Medelsvåra problem är vanligt förekommande. Här har vi inte heller att göra med ett sjukdomstillstånd, men väl en destruktiv vana som kan vara svår att bryta. Kanske varvar man ner med en flaska vin ett antal kvällar i veckan trots att man vet att det inte är bra. Eller så har man en tendens att dricka alldeles för mycket i sociala sammanhang och gör och säger saker som man ångrar. På ett eller annat sätt påverkas hälsan, det sociala livet, psykiska måendet eller arbetet negativt av bruket av alkohol, droger eller läkemedel.

Insikt, motivation och verktyg

Våra program för medelsvåra problem fokuserar därför på att skapa en fördjupad probleminsikt, förstärka motivationen och ge effektiva verktyg för att förändra det problematiska beteendemönstret. Vi följer också upp med provtagning.

Ett kroniskt tillstånd

Svårt substansberoende är ett kroniskt tillstånd där permanenta förändringar skett i hjärnans belöningssystem. Våra klientprogram för svårare problem syftar därför till att klienten ska uppnå en helnykter livsstil med god livskvalitet.

Hålla sig nykter

I början av programmet kan det vara utmanande att hålla sig nykter ens kortare tidsperioder. Första delen av programmet fokuserar vi därför på att skapa en fördjupad probleminsikt, ge kunskap om beroendetillståndet och grundläggande verktyg för att faktiskt hålla sig nykter.

När ett beroende utvecklas förskjuts gränserna för vad man tycker är okej. Ens livsstil och värderingar förändras gradvis.

Färdigheter som ökar livskvaliteten

Att vidmakthålla nykterheten är dömt att misslyckas om den upplevs som tråkig, meningslös eller socialt hämmande. Den långsiktiga utmaningen är att tillägna sig en nykter livsstil och samtidigt uppnå god livskvalitet. För att få en nykterhet med god livskvalitet behöver vi utveckla nya färdigheter för att möta de livsutmaningar som vi tidigare hanterade med alkohol, droger eller läkemedel. Denna förändringsprocess är krävande, tar tid och förutsätter att man utmanar sig själv och tränar på nya beteenden. Programmets andra del handlar därför till stod del om att hjälpa deltagarna att identifiera kritiska utmaningar i livet som kan äventyra nykterheten och stötta dem i att utveckla och träna färdigheter som ökar livskvaliteten.

Provtagning stödjer processen

Provtagning utgör en viktig del av programmet och syftar till säkerställa att klienterna uppnår och vidmakthåller nykterhet under behandlingen.

Även andra problem försvinner

Då substansberoende ”imiterar” annan psykisk ohälsa är det också vanligt att många symtom försvinner när man väl tar tag i kärnproblemet.

Vi hjälper årligen hundratals individer att skapa förändring i sina liv och uppnå en långsiktig livsstil.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Av egna erfarenheter vet vi att beroendeproblematik slår hårt mot individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.

 

Vi finns här för dig!