Drogmissbruk

Drogmissbruk kan innebära allt från missbruk av illegala droger till att använda receptbelagda läkemedel på ett otillbörligt sätt, eller nyttjande av olagliga preparat. Om en individ missbrukar droger på ett sådant sätt att det märks på arbetsplatsen är det ett tecken på att det kan finnas en allvarlig missbruksproblematik och det är viktigt att agera snabbt. I ideala fall finns det en strategi för hur medarbetaren med ett misstänkt drogmissbruk ska bemötas. Vi på Ljung & Sjöberg arbetar med att utveckla sådana strategier och med att ta fram behandlingsprogram som hjälper individer som har problem med drogmissbruk att ta sig ur det.
Missbruk på jobbet kan få allvarliga konsekvenser

Drogproblem får ofta stora konsekvenser för individen och dennes närstående. På en arbetsplats kan drogmissbruk leda till frånvaro och till produktionsbortfall på grund av sänkt kapacitet. Ju mer ansvar den missbrukande har desto allvarligare kan konsekvenserna bli för företaget och dess kunder.

  Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

  Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.


  Det första mötet är ofta avgörande

  Ofta uppstår misstankar om drogmissbruk långt innan det går så långt att någon agerar. Det är vanligt att tänka att drogmissbruk är en privatsak och att ansvaret ligger hos individen själv eller hos dennes familj. Erfarenheten visar dock att det ofta är just när drogmissbruk uppmärksammas på arbetsplatsen som den där första varningsklockan ringer. Ju tidigare det sker – desto bättre är förutsättningarna för att ta sig ur sina drogproblem.

  Att en medarbetare uppträder narkotikapåverkad i ett jobbsammanhang kan i värsta fall vara en traumatisk händelse som påverkar många. Det första samtalet med medarbetaren efter en sådan händelse kan vara laddat och ha stor betydelse för den efterföljande utredningen och processen. Drogmissbruk kan, om det handlar om ett olagligt preparat, vara en saklig grund för uppsägning och det kan göra att mötet blir extra ångestladdat.

  Drogproblem & drogmissbruk


  medberoende drogmissbruk

  Konkret vägledning – Chefsstöd

  Chefer behöver ofta konkret vägledning för att ta tag i situationen på ett bra sätt. Det är en stor fördel att kunna luta sig mot den erfarenhet som våra metoder bygger på. Vi erbjuder chefsstöd som ger de ansvariga den trygghet och kunskap som behövs för att kunna agera direkt på ett adekvat sätt. Det gäller även när det är en räcka av indicier snarare än tydliga signaler som föranlett den första kontakten.
  Drogmissbruk behandling som bygger på forskning och erfarenhet

  Våra modeller är väl beprövade och uppdaterade utifrån de senaste rönen. Samtidigt är de så flexibla att de kan anpassas beroende på vad det handlar om för arbetsplats och utifrån den missbrukande individens förutsättningar. Vi jobbar med att ge HR-avdelningen på ett företag de verktyg som krävs för att kunna upptäcka och hantera missbruk på jobbet.


  Medarbetarstöd

  Vi kan även erbjuda medarbetarstöd. Det är en insats som innebär att den som är orolig för sitt eget drogmissbruk kan ta kontakt med en specialist anonymt och få stöd, förhoppningsvis i ett tidigt skede. Det är även möjligt att som medarbetare ta upp sin oro för någon annans drogproblem anonymt och få hjälp med att ta ärendet vidare på rätt sätt. Om drogmissbruk bekräftats har vi behandlingsprogram där arbetsgivaren får en aktiv roll i behandlingen. Det är enligt vår erfarenhet en av de viktigaste framgångsfaktorerna för behandling av drogmissbruk.

  Relaterad läsning:

  Hur kan man ta sig ur ett medberoende?