En Proaktiv Arbetsplats skyddar verksamheten och räddar liv!

Framtidens företag behöver arbeta proaktivt, systematiskt och långsiktigt med alkohol och drogfrågor för att uppnå en mätbar positiv effekt över tid. Något som gynnar både verksamheten och de anställda.

Att vara certifierad som en Proaktiv Arbetsplats illustrerar värdet ni på HR tillför er organisation och det sociala ansvar ni som bolag tar mot en hållbar samhällsutveckling.

Idag är alkohol och droger på arbetsplatsen både en verklighet och en normalitet som inte bara drabbar “andra” företag. Sambandet mellan droger, brott och skador är starkt sammankopplad och kantat av allvarliga risker för både medarbetare och arbetsgivare.

Certifieringen grundar sig i att det inte finns en ISO-certifiering kring detta arbetssätt i Sverige än, i stället för att invänta att någon annan gör det så har vi valt att ta frågan i egna händer och tagit fram egna parametrar kring hur man får en så trygg och frisk arbetsplats som möjligt.

Vi har i samarbete med våra mest framgångsrika kunder sett vilka faktorer som ger absolut störst effekt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö med mindre och mindre alkohol och drogproblem över tid.

Med detta arbetssätt och dessa åtgärder etablerade vi “Proaktiv Arbetsplats”. Detta för att ge ett tydligt mål för arbetsgivare som vill uppnå samma effekt och genom certifieringen även ge ett bevis på det hårda och kontinuerliga arbete som krävs för att uppnå detta. Vi har i dagsläget enbart 4 kunder som kvalificerar in för denna certifiering men vi ser att en majoritet av våra övriga kundföretag har påbörjat resan mot att bli certifierade.

 

En certifierad Proaktiv Arbetsplats innefattar i korthet:

  • Ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt
  • Låga trösklar för chefer och medarbetare att agera
  • Arbetsplatstester som ett aktivt skydd mot droger
  • Löpande kompetensutveckling för HR / Chef / Medarbetare

 

Referens

Vad motiverade er som företag att vilja bli certifierade som en proaktiv arbetsplats?
– Vi vill som bolag främst värna om våra medarbetare men så klart även för våra medborgare. Som arbetsgivare agerar vi och syftet  är även att vilja vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare. Vi tar säkerhet på allvar och vår intention och mål är att verka för en drogfri och säker arbetsplats.

Vilka fördelar ser ni med att vara certifierade som en proaktiv arbetsplats inom alkohol och drogfrågor?
– Eftersom vi anser att det här temat är angeläget, vill vi agera seriöst och därav jobba proaktivt med rätt hälsopartner för att kunna ge rätt stöd i tid för att få våra medarbetare att må bra och ha en bra hälsa. Vi ser fördelen med att ha en trovärdig leverantör som Ljung & Sjöberg som även kan utbilda våra chefer/ledare och medarbetare i ämnet.

Hur kan era medarbetare vara med och bidra till och dra nytta av er proaktiva arbetsplatskultur?
– Genom att vi är bra på att kommunicera vår intention i ämnet och syftet med att jobba proaktivt, då hoppas vi på att medarbetarna ska känna sig trygga och givet situationen våga vara mer öppna för att bl a be om hjälp och stöd när det behov uppstår.

Åse Augustesen
HR-partner
Stockholm Vatten och Avfall

Vad motiverade er som företag att vilja bli certifierade som en proaktiv arbetsplats?
– För oss handlar det mycket om att inte blunda för de problem som finns i vårt samhälle som även speglar sig på våra arbetsplatser. Det känns också viktigt att vi visar vart vi står i frågan.

Vilka fördelar ser ni med att vara certifierade som en proaktiv arbetsplats inom alkohol och drogfrågor?
– En tydlighet kring var vi står i frågan och att vi har en tydlighet kring hur vi hanterar saker när det uppstår. Det skapar en trygghet för oss som arbetsgivare, för våra ledare, medarbetare och i förlängningen även våra kunder.

Hur kan era medarbetare vara med och bidra till och dra nytta av er proaktiva arbetsplatskultur?
– Vi hoppas att man vågar bry sig om en kollega man är orolig för eller även själv nyttja den hjälp och det stöd man faktiskt kan få. Du kan i förlängningen rädda en kollega!

Louise du Rietz
HR
Avanza

Vad motiverade er som företag att vilja bli certifierade som en proaktiv arbetsplats?
– MTR arbetar aktivt med att vara en trygg och säker arbetsplats, och att vi som trafikoperatör har höga krav på oss. Att arbeta proaktivt med alkohol och drogfrågor är en viktig del.

– Vilka fördelar ser ni med att vara certifierade som en proaktiv arbetsplats inom alkohol och drogfrågor?
Att vara en certifierad arbetsplats visar vårt engagemang som arbetsgivare och att vi kontinuerligt arbetar med dessa frågor. Vinsterna både för individen och företaget är mycket positiva.

– Hur kan era medarbetare vara med och bidra till och dra nytta av er proaktiva arbetsplatskultur?
Det är en viktig del i att ha en bra arbetsmiljö. MTR strävar efter en kultur där vi hjälper varandra både inom den operativa verksamheten men också inom arbetsmiljöfrågor. Alla kan stötta varandra och prata om den hjälp som finns att få om man misstänker några problem.

Ulf Ljungcrantz
Arbetsmiljöchef
MTR

Vad motiverade er som företag att vilja bli certifierade som en proaktiv arbetsplats?
Inom vår bransch finns många riskmoment genom hela byggprocessen , både under pågående produktion men även inom förvaltningen vilket innebär att vi alltid behöver säkerställa att vi har säkra arbetsplatser, vårt viktigaste mål är att verka för drogfria arbetsplatser.

Vilka fördelar ser ni med att vara certifierade som en proaktiv arbetsplats inom alkohol och drogfrågor?
Ju tidigare det upptäcks att en medarbetare har alkohol- eller drogproblem, desto större är chansen att den är villiga att ta emot hjälp. Men det kräver ett systematiskt arbetssätt och med hjälp av Ljung och Sjöberg kan vi hela tiden säkerställa att vi arbetar proaktivt, både förebyggande men även avhjälpande.

Hur kan era medarbetare vara med och bidra till och dra nytta av er proaktiva arbetsplatskultur?
Vi hoppas att våra medarbetare upplever att de har en arbetsgivare som öppet vågar lyfta frågorna kring alkohol och droger och utbildar både medarbetare och chefer. Genom att skapa en kultur där vi bryr oss om varandra kan vi tillsammans rädda liv!

IKANO Bostad

ESG-VÄRDE

ESG-VÄRDE TILL ERT SAMARBETE MED LJUNG & SJÖBERG

1) Hälsa & välbefinnande – Ett globalt utvecklingsmål

God hälsa och välbefinnande är en central del av hållbar utveckling. FN:s tredje globala utvecklingsmål handlar om hälsa. Inom ramen för det arbetet har missbruk definierats som en viktig fråga att adressera. Delmålet 3.5 handlar om att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive läkemedelsmissbruk och skadligt alkoholbruk.

2) Kunders hälsa och säkerhet – Rapportering för resultat

Kunders hälsa & säkerhet samt kundnöjdhet: De bolag som vill rapportera kring hållbarhet har ett antal fördefinierade indikatorer att använda om de så önskar. Det skapar jämförbarhet och konsekvens i näringslivets rapportering.

3) Ansvar i leverantörsled – Ni kan vara stolta över samarbetet

Ni som kunder har rätt att ställa krav på alla era leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder att även vi behöver tåla att synas när ni som kunder beskriver er påverkan via leverantörsledet.

Vill du veta mer?

Under mer än ett decennium har vi framgångsrikt hjälpt arbetsgivare att lösa alkohol och drogproblem på arbetsplatsen. Eftersom vi själva varit en del av problemet har vi kunnat utforma en lösning som verkligen fungerar.

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.