Drogmissbruk

Drogmissbruk kan innebära allt från missbruk av illegala droger till att använda receptbelagda läkemedel på ett otillbörligt sätt, eller nyttjande av olagliga preparat. Om en individ missbrukar droger på ett sådant sätt att det märks på arbetsplatsen är det ett tecken på att det kan finnas en allvarlig missbruksproblematik och det är viktigt att agera snabbt. I ideala fall finns det en strategi för hur medarbetaren med ett misstänkt drogmissbruk ska bemötas. Vi på Ljung & Sjöberg arbetar med att utveckla sådana strategier och med att ta fram behandlingsprogram som hjälper individer som har problem med drogmissbruk att ta sig ur det.
Missbruk på jobbet kan få allvarliga konsekvenser

Drogproblem får ofta stora konsekvenser för individen och dennes närstående. På en arbetsplats kan drogmissbruk leda till frånvaro och till produktionsbortfall på grund av sänkt kapacitet. Ju mer ansvar den missbrukande har desto allvarligare kan konsekvenserna bli för företaget och dess kunder.

Ofta uppstår misstankar om drogmissbruk långt innan det går så långt att någon agerar. Det är vanligt att tänka att drogmissbruk är en privatsak och att ansvaret ligger hos individen själv eller hos dennes familj. Erfarenheten visar dock att det ofta är just när drogmissbruk uppmärksammas på arbetsplatsen som den där första varningsklockan ringer. Ju tidigare det sker – desto bättre är förutsättningarna för att ta sig ur sina drogproblem.
Det första mötet är ofta avgörande

Att en medarbetare uppträder narkotikapåverkad i ett jobbsammanhang kan i värsta fall vara en traumatisk händelse som påverkar många. Det första samtalet med medarbetaren efter en sådan händelse kan vara laddat och ha stor betydelse för den efterföljande utredningen och processen. Drogmissbruk kan, om det handlar om ett olagligt preparat, vara en saklig grund för uppsägning och det kan göra att mötet blir extra ångestladdat.

Chefer behöver ofta konkret vägledning för att ta tag i situationen på ett bra sätt. Det är en stor fördel att kunna luta sig mot den erfarenhet som våra metoder bygger på. Vi erbjuder chefsstöd som ger de ansvariga den trygghet och kunskap som behövs för att kunna agera direkt på ett adekvat sätt. Det gäller även när det är en räcka av indicier snarare än tydliga signaler som föranlett den första kontakten.
Drogmissbruk behandling som bygger på forskning och erfarenhet

Våra modeller är väl beprövade och uppdaterade utifrån de senaste rönen. Samtidigt är de så flexibla att de kan anpassas beroende på vad det handlar om för arbetsplats och utifrån den missbrukande individens förutsättningar. Vi jobbar med att ge HR-avdelningen på ett företag de verktyg som krävs för att kunna upptäcka och hantera missbruk på jobbet.

Vi kan även erbjuda medarbetarstöd. Det är en insats som innebär att den som är orolig för sitt eget drogmissbruk kan ta kontakt med en specialist anonymt och få stöd, förhoppningsvis i ett tidigt skede. Det är även möjligt att som medarbetare ta upp sin oro för någon annans drogproblem anonymt och få hjälp med att ta ärendet vidare på rätt sätt. Om drogmissbruk bekräftats har vi behandlingsprogram där arbetsgivaren får en aktiv roll i behandlingen. Det är enligt vår erfarenhet en av de viktigaste framgångsfaktorerna för behandling av drogmissbruk.


Beroenden och missbruk

Oavsett om det gäller alkohol, spel eller droger – påverkar inte enbart den beroende i fråga, utan även de anhöriga runt omkring. Många gånger kan nämligen anhörigproblematiken i dessa fall vara lika stora som för den beroende, och i denna artikel tänkte vi därför berätta mer om vilka problem som kan uppstå, men också hur man kan ta sig ur dem.

Innehåll

  • Vad kännetecknar medberoende?
  • Vanliga symptom
  • Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Vad kännetecknar ett medberoende?

Medberoende är ett komplext ämne och många som lider utav det är faktiskt helt omedvetna om att de faktiskt är det från första början. Men vad innebär det egentligen och vilken problematik kan uppstå?

För att bäst beskriva medberoendet så är det en sinnesstämning som gör att du tillåter dig styras utav en vän, familjemedlem eller partner som i de flesta fall har någon form av beroende eller annan psykisk ohälsa. Det kan handla om allt ifrån alkohol och droger till spel.

Genom ditt eget medberoende låter du dig påverkas på ett negativt sätt av personen i fråga, samtidigt som du prioriterar dennes behov och känslor före dina egna, på bekostnad av ditt eget välmående.


Den farliga anhörigproblematiken

Som nämnts ovan så är många helt omedvetna om att det faktiskt är medberoende och detta är en stor del av problematiken…

Många gånger lever nämligen många utav de drabbade med en sinnebild att man är snäll som ställer upp och hjälper andra, men i verkligheten så gör man den som lever i ett missbruk en björntjänst genom att anpassa sig till det destruktiva livsmönstret, samtidigt som man själv utvecklar ett destruktivt beteendemönster och försämrad självbild.

Vanliga symptom

Förhoppningsvis har du nu större koll på vad som kännetecknar ett medberoende och vilken problematik det kan medföra. Men vilka symptom finns det som tydligt uttyder att du kan vara drabbad?

  • Du riktar all din uppmärksamhet till en annan person med missbruk eller annan psykisk ohälsa.
  • Du känner att du inte själv är i kontroll utav ditt liv och vardag, utan istället styrs utav den andra personen.
  • Du känner att du tappar en uppfattning om vad du själv behöver i livet och vad dina behov är.
  • Du tar överdrivet ansvar på jobbet; gör mer än din del, täcker upp när det behövs, tar hand om kollegor.
  • Du kan få fysiska men såsom kräkningar och/eller sömnsvårigheter, vilka tillkommer efter långvarig ångest.
  • Du tänker mer på personen i fråga och hur den mår istället för ditt eget välmående.

Hur kan man ta sig ur ett medberoende?

Som med alla typer av beroenden finns det ingen självklar eller enkel lösning, de är komplexa problem som kräver mycket utav den drabbade. Det krävs bland annat en stark vilja till förändring, men också till insikt – att förstå källan till problemet. Många gånger krävs det också att man är villig att byta miljö, umgänge och relationer för att kunna bryta det destruktiva beteendemönstret.

Oftast tar det lång tid innan man lyckas återhämta sig och bryta beteendemönstret då det många gånger är djupt rotat. Som du märker är det en både lång och krävande process och med anledning av detta kan det vara skönt att få en hjälpande hand.

Ta hjälp av vårt klientprogram

På Ljung & Sjöberg erbjuder vi ett resursintensivt klientprogram för medberoende, vilket syftar till att hjälpa dig på vägen tillbaka. Programmet börjar med att ge en fördjupad probleminsikt, kunskap om vad medberoende är och insikt i hur det påverkar olika delar av livet. Därefter ligger ett stort fokus på att träna gränssättningen och ta ansvar för sitt eget välmående.