Resultat för individ och affär

Att medarbetarna är den viktigaste resursen är de flesta arbetsgivare överens om. Samtidigt lever vi i ett samhälle där stressproblem på arbetsplatsen blir ett allt större problem. 

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat och förfinat en modell för att arbeta framgångsrikt med dessa problem på arbetsplatsen. Resultatet – Behaviour Change Management – är en strukturerad och handlingsinriktad modell som ger tydliga resultat både för individ och affär!


Vår modell: Utmaningen

Stressproblem utgör hälften av alla sjukskrivningar

De stressrelaterade problemen blir allt vanligare i dagens samhälle. Något som inte minst syns på våra arbetsplatser där antalet sjukskrivningar relaterade till stress numera utgör mer än hälften av alla sjukskrivningar i Sverige. På Ljung & Sjöberg har vi därför gjort det till vår mission att utbilda chefer, HR och medarbetare inom stresshantering.

Saknar kunskap och resurser

Vi utbildar årligen cirka 10 000 chefer och ställer alltid samma fråga: Varför väntar man med att agera när man känner oro för denna typ av problem?  Svaret är alltid detsamma: Tänk om jag har fel? Vi har alltså en medarbetare som lider av stressproblem och mentalt dåligt mående men som inte själv söker hjälp, utan istället rör sig i motsatt riktning. Och så har vi arbetsgivare som ofta saknar både kunskap, processer och stödresurser för att ta tag i problemet. Och som dessutom tror att de måste vara säkra på vad problemet är innan de kan agera.


Konsekvenser för individ och arbetsgivare

Arbetsgivaren rör sig i en riktning, medarbetaren i motsatt riktning och kvar har vi ett stort dolt problem som förvärras samtidigt som konsekvenserna blir fler och allvarliga för båda parter:

personligt lidande för drabbade medarbetare & deras omgivning

dolda kostnader

ökade sjukskrivningar

missriktade rehabiliteringsinsatser

produktionsbortfall

energi och fokus från chefer och arbetskamrater

kvalitetsbrister

badwill/skada på varumärket

Massiva kostnader

Alkohol- och drogproblem beräknas årligen kosta arbetsgivare 3-4 procent av den totala lönekostnaden inklusive sociala avgifter. Arbetsmiljöverket beräknar att två månaders sjukskrivning på grund av utbrändhet kostar arbetsgivaren närmare 400 000 kronor i bland annat produktionsbortfall. Och en sjukskrivning tenderar att bli längre än så. Samtidigt konstaterar en forskargrupp från KI att sjuknärvaron sannolikt svarar för ännu större kostnader i termer av lägre produktivitet.

Utmaningen

Vi står inför ett tydligt val som arbetsgivare, antingen accepterar vi den långa listan över konsekvenser för våra verksamheter eller så tar vi kontroll över situationen. När vi väljer det sistnämnda kan vi bidra till en ofta livsavgörande förändring för våra medarbetare samtidigt som vi stärker organisationen, ledarskapet, resultatet och i slutändan vår position som företag.

Arbetsgivaren drabbas hårt

Stressrelaterade sjukskrivningar drabbar arbetsgivaren hårt. Dels på grund av ökad frånvaro, misstag, kvalitetsbrister och olyckor, men också i form av ökade kostnader för sjukskrivning, rekrytering och upplärning. Även produktionsbortfall utgör en betydande kostnad för berörda organisationer.

Kunderna ville ha något nytt

Vi var överens med våra kunder om att det fanns ett stort behov av en strukturerad modell för att förändra organisationers beteende mot att systematiskt både identifiera problemen och agera mycket tidigare. Och säkerställa att problemen hanteras på samma sätt i hela organisationen. Lika viktigt var effektiva metoder för att förändra beteende på individnivå.


Verkliga förändringar i samspel med kunder

Genom en tretton år lång trial-and-error-process tillsamman med våra kunder har vi arbetat fram och förfinat en modell för beteendeförändring på organisationsnivå, Behavioural Change Management. Tillsammans med HR tar vi ett helhetsgrepp över förändring både på strukturell nivå och beteendenivå.

Struktur och driv

För att åstadkomma en beteendeförändring i en organisation krävs kraftfulla insatser, särskilt de första åren. Våra kundansvariga driver aktivt processen och sätter tillsammans med HR upp långsiktiga mål och aktivitetsplaner. Vi återkopplar, vägleder och följer upp kontinuerligt.

Att vidmakthålla förändring är utmaningen

Att vidmakthålla förändringen kräver sedan fortlöpande – men inte lika intensiva – aktiviteter. Framförallt kräver det struktur. Våra lättillgängliga handledningstjänster Chefsstödet och Medarbetarstödet utgör bryggan mellan förändring på organisations- och individnivå och har tillsammans med förändringsledarna en nyckelroll i att stödja förändringsprocessen.

Förändring på individnivå

Chefsstödet, Medarbetarstödet och våra behandlingsprogram är specialiserade på att leda förändring på individnivå. Med en rad specialiserade program för alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende stödjer vi förändring som syftar till en hållbar och god livskvalitet.

Vad krävs för att lyckas med förändringen?

Centrala komponenter i vår modell Behaviour Change Management (BCM) och framgångsfaktorer för förändring på organisationsnivå är:

BCM Grund

Hållbar förändring kräver tydliga spelregler. Tillsammans med kunden lägger vi en strukturell grund med ett tydligt ställningstagande från ledningen. Vi sätter ändamålsenliga policys, handlingsplaner och processer. Tydligheten handlar också om att lyfta fram både chefens viktiga roll och ansvar att agera och medarbetarens ansvar att medverka i utredning och behandlingsprogram.

BCM genomförandeplan

Hållbar förändring tar tid och är krävande. Vi vägleder HR i att sätta realistiska och mätbara mål och att förankra dem hos alla interna intressenter.  Därefter utarbetar vi en aktivitetsplan för att åstadkomma en långsiktig beteendeförändring som innebär att man systematiskt agerar tidigare. Aktivitetsplanen omfattar en mix av aktiviteter från de olika aktivitetsgrupperna HR, Akademi och Kommunikation. Planen genomförs och resultatet följs upp systematiskt. Nästa års plan utarbetas mot bakgrund av uppföljning och måluppfyllnad.


BCM HR

HR har den mest centrala rollen i förändringsarbetet. Med fortlöpande HR-aktiviteter säkerställer vi att HR-organisationen har rätt kunskap, förstår det nya arbetssättet på djupet, ligger steget före och är rustade för att stötta chefsorganisationen. Vi bildar ett tajt team tillsammans med HR för att uppnå trygghet i våra gemensamma rutiner och säkerställa kunskapsöverföring på både strategisk och operativ nivå.

BCM Akademi

För att chefer och medarbetare ska förändra sitt beteende krävs att man förstår varför, hur och har rätt verktyg. Vägen dit är målgruppsanpassade, attraktiva och lättillgängliga utbildningar både i klassrumsform och digitalt.

BCM Kommunikation

Fortlöpande kommunikationsinsatser som är både attraktiv paketerade och intresseväckande stöder övriga förändringsaktiviteter och vidmakthåller den tydlighet, trygghet och motivation som är kritisk i förändringsprocessen.

Mediabank

Här kan du som avtalskund logga in och komma åt kommunikationsmaterial som du fritt kan använda i din organisation. Allt material som film, bilder och text får spridas internt i din organisation förutsatt ett giltigt avtal.

 

 


Kontakta oss så hjälper vi dig!

Stressrelaterad problematik slår hårt mot både individ och arbetsplats. Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?

Ring oss på 08 24 32 00 eller fyll i kontaktrutan så hör vi av oss.


Vi finns här för dig!

    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.