Ny kartläggning – dold psykisk ohälsa

Vi på Ljung & Sjöberg vet att psykisk ohälsa är komplext, stigmatiserat och föremål för vanliga missuppfattningar. De problem som idag är vanliga i arbetslivet – stress, alkohol, droger och spel – kan ofta ligga dolda, men också hänga ihop med varandra. Vad som ter sig som stress- eller smärtrelaterat kan visa sig vara en destruktiv livsstil när det kommer till exempelvis alkohol. På samma sätt kan en överkonsumtion av alkohol eller läkemedel ha stressrelaterad ohälsa som grund. Det kan därtill finnas en samsjuklighet med behov av flera på varandra följande insatser.

 

Identifiera det primära problemet

Missriktade rehabiliteringsinsatser är vanligt inom psykisk ohälsa. Probleminsikten hos medarbetaren kan vara låg och därtill är psykisk ohälsa ofta förknippat med skam, vilket gör det svårare att klargöra vad som är det primära problemet. Att behandla sekundära problem eller rentav problem som inte alls existerar är ofta verkningslöst, resurskrävande och innebär förlängt lidande för individen.

För en långsiktigt hållbar rehabilitering är det därför av största vikt att kunna bedöma vilken problematik som är den primära. Vi har därför utvecklat en kartläggningsprocess som systematiskt täcker ett brett spektrum av psykisk ohälsa. Vårt mål är att kunna ge en skräddarsydd rekommendation på insatser med utgångspunkt i den enskilde individen. Finns behov av behandling, strävar vi alltid efter att behandlingen ska kunna inledas omgående och att individen – i den mån det är möjligt – ska undvika sjukskrivning.

 

Hur går en kartläggning hos Ljung & Sjöberg till?

I fokus för kartläggningen står alltid den enskilde medarbetaren och dennes psykiska hälsa. Våra ledord är struktur, evidens och tillförlitlighet.

En kartläggning hos Ljung & Sjöberg syftar till att med strukturerad klinisk utredningsmetodik identifiera medarbetarens problematik och symtomutveckling, samt bedöma behovet av eventuella rehabiliteringsåtgärder. Kartläggningen utmynnar i en rekommendation om hur du som arbetsgivare tillsammans med din medarbetare bör gå vidare för att möta medarbetarens behov.

 

Fem moment

Kartläggningsprocessen hos Ljung & Sjöberg innefattar fem moment.

1. Självskattningsformulär: Kartläggningen inleds med att medarbetaren i lugn och ro får fylla i ett batteri av vedertagna och vetenskapligt validerade självskattningsformulär med frågor om symtom (depressiva-, ångest-, stress och utmattning), alkohol-, drog- och spelvanor, vardagsfungerande och upplevd livskvalitet.

2. Hälsokontroll hos sjuksköterska: Därefter följer en hälsokontroll hos sjuksköterska, som inkluderar blodtrycksmätning och blodprov (vitaminer och järn, kortisol, sköldkörtel, lever, alkoholmarkörer).

3. Strukturerad intervju hos psykolog eller terapeut: I den efterföljande intervjun hos psykolog eller terapeut kartläggs individens livssituation, symtombild och behov.

4. Bedömning hos läkare, specialist i psykiatri: Nästa steg är ett besök hos läkare, specialist i psykiatri, som med utgångspunkt i insamlat underlag gör en slutlig bedömning inklusive ställningstagande till diagnos, farmakologisk behandling och sjukskrivning. Finns behov av behandling, strävar vi alltid efter att behandlingen ska kunna inledas omgående och att individen – i den mån det är möjligt – ska undvika sjukskrivning.

5. Rekommendation: Slutligen lyfts ärendet vid behandlingskonferens där Ljung & Sjöbergs behandlingsteam utifrån gemensam kompetens överenskommer om en eventuell behandlingsrekommendation. Denna rekommendation delges individen och dennes arbetsgivare.

 

Arbetsgivaren delaktig i hela processen

Vårt Chefsstöd vägleder arbetsgivaren genom hela kartläggningsprocessen med tydliga steg-for-steg instruktioner, coachning inför medarbetarsamtal, bokning av tider, förberedelse av rehabiliteringsöverenskommelse och kontinuerlig återkoppling.

Den information som framkommer under kartläggningen omfattas av sekretess. Hos Ljung & Sjöberg praktiseras dock avskriven sekretess, vilket innebär att individen får ge sitt skriftliga samtycke till att valda delar av sekretessen avskrivs gentemot arbetsgivaren. På så sätt kan den rekommendation som kartläggningen utmynnar i även delges dig som arbetsgivare.

Sammantaget innebär en kartläggning hos Ljung & Sjöberg att du som arbetsgivare är informerad och delaktig i hela processen. Du kan förlita dig på att den rekommendation som kartläggningen resulterar i grundar sig i klinisk expertis och en strukturerad och evidensbaserad process.

 

Sara Pankowski, leg. Psykolog & behandlingschef

 

Redaktör & granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.