Alkohol- och drogbehandling i framkant; Multikomponentbehandling

Under de senaste två åren har vi investerat kraftfullt i tid, fokus och resurser för att utveckla multikomponentsbehandlingar, en behandlingsform som är i absoluta framkant. Multikomponentsbehandling innefattar en kombination av det bästa från traditionell ”fysisk” behandling och digital behandling. Ett koncept som fångar viktiga komponenter i gruppbehandlingen, som igenkänning och erfarenhetsutbyte med andra klienter, men samtidigt erbjuder en flexibilitet och lättillgänglighet som liknar ren digital behandling.

Behandlingskonceptet kombinerar ett skräddarsytt behandlingsmaterial via egen plattform på internet (Nivå 2 Online och Nivå 3 Online) med provtagning, enskilt stöd från behandlare på distans och månatliga behandlingssessioner i grupp, så kallade Meetups.

 

 

 

 

Nivå 2 är ett program som riktar sig till klienter med lättare eller medelsvåra alkohol- eller drogproblem och syftar till att hjälpa klienten att bryta ett destruktivt mönster innan det utvecklas till ett beroende. På sikt ska klienten kunna hitta tillbaka till en normal alkoholkonsumtion och bygga upp ett sundare förhållningssätt till alkoholen. Nivå 3 däremot riktar sig till klienter som har utvecklat ett beroende och syftar till helnykterhet.

På samma sätt som i våra traditionella behandlingsprogram har Chefsstödet en mycket aktiv roll under hela behandlingsprocessen.

Nedan får ni ta del av ”smakprov” från Nivå 2 Online. Vi förklarar också varför vi valt att satsa på multikomponentsbehandling istället för ren internetbaserad behandling.

 

 

Klicka på bilden för en översikt över Nivå 2 Online

 

Internetbehandling kan vara effektivt
Innan vi inledde vår satsning på multikomponentsbehandling gjorde vi en kartläggning över vad som erbjuds idag inom internetbehandling. Vi gick också igenom forskningen på området. Många känner säkert till att onlinebehandling har varit ett ”hett” ämne på senare år. Studier har visat att internetbaserade behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd via textmeddelanden kan ha lika bra resultat som traditionell behandling. En begränsning med dessa studier är att urvalet har varit starkt selekterat, d.v.s. bara klienter som har hög motivation och i övrigt bedöms ha rätt förutsättningar för att tillgodogöra sig en internetbaserad behandling ingår i studierna. Vår multifunktionsbehandling är utformad att även fungera för personer med låg motivation och andra svårigheter till följd av långvarigt alkohol- eller drogintag, vilket är unikt.

Text dominerar befintliga program
Med internetbehandling menas vanligtvis ett – huvudsakligen textbaserat – behandlingsprogram som levereras online. Klienten loggar in på en online-plattform och får där ta del av ett behandlingsprogram. Programmet består delvis av psykoedukation som ger klienten möjlighet att utveckla en djupare förståelse för sitt tillstånd, sina utmaningar och svårigheter. Vidare får klienten kunskap, verktyg och strategier för att hantera dessa utmaningar, samt övningar för att träna på detta. En behandlare som följer processen återkopplar löpande via skriftliga meddelanden.

 

 

 

Svårtillgängligt och ”sterilt”
Sverige ligger i framkant när det gäller internetbehandling, men när vi gick igenom de behandlingsprogram som fanns upplevde vi dessa som tunga på text, svårtillgängliga och ”sterila”. I flera fall handlade det snarare om en ”textbok” publicerad på nätet i kombination med behandlarstöd genom textmeddelanden. Därtill upplevde vi programmen som bristfälligt paketerade och oattraktiva. Långa texter bristfällig layout ställer höga krav på klientens koncentrationsförmåga, något som många klienter med alkohol- och drogproblem saknar till en början.

 

 

Klicka på bilden för att se en animerad film om ”jobbiga” känslor

 

 

Det bästa från båda världar
I en serie workshops tillsammans med Psykologpartners – en föregångare inom internetbaserad behandling – mejslade vi fram ett nytt behandlingskoncept. Resultatet blev ett program som bevarar de aktiva komponenterna från våra befintliga behandlingsprogram men samtidigt ökar flexibiliteten och tillgängligheten för klienten.

 

 

Klicka på bilden för att se en animerad film om självkännedom

 

 

En av grundförutsättningarna var att behandlingskonceptet skulle vara ett fullvärdigt alternativ till våra existerande behandlingsprogram. Vi kom fram till att behandlingskonceptet behöver uppfylla nedanstående grundläggande kriterier.

Ha en tydlig personlig avsändare
Internetbehandlingar blir lätt anonyma och många saknar ett personligt tilltal. Med kortare filmer som återkommer på flera ställen där vår behandlingschef direkt tilltalar klienten skapar vi närhet, en tydlig avsändare och en upplevelse av personligt engagemang.

 

 

Klicka på bilden och se vår behandlingschef Sara hälsa klienten välkommen

 

 

Möjliggöra en terapeutisk allians
Den terapeutiska alliansen mellan klient och behandlare är särskilt viktig när processen är känslomässigt utmanande och motivationen sviktar, såsom ofta är fallet i samband med alkohol- och drogbehandling. Att bygga upp en terapeutisk allians genom att bara ha kontakt via textmeddelanden såg vi som utmanande. Varför textmeddelanden huvudsakligen används inom befintlig internetbehandling handlar huvudsakligen om resurseffektivitet, d.v.s. att varje behandlare på så sätt kan hantera ett större antal klienter. Sett till den terapeutiska alliansen erbjuder kontinuerlig enskild terapi via video eller telefon betydligt kraftfullare alternativ. Därför valde vi att integrera detta moment i behandlingskonceptet.

 

 

Erbjuda möjlighet till identifikation
Identifikation med andra klienter i liknande situation är en av gruppbehandlingens viktigaste funktioner. Identifikation kan vara avgörande när det handlar om alkohol- och drogproblem, som ofta är förknippat med känslomässigt krävande processer och varierande grad av motivation och probleminsikt. Denna komponent går förlorad med en ren internetbehandling där interaktionen är begränsad till textmeddelanden med en behandlare. Vår lösning blev en kombination av 1) professionellt producerade filmer där skådespelare gestaltar verkliga berättelser från klienter som genomgått behandlingen och 2) månatliga “Meetups” där samtliga klienter som genomgår programmet träffas under halvdagssessioner som är behandlarledda och manualbaserade.

 

 

Klicka på bilden för att möta Lina och Gordon

 

 

 

Erbjuda centrala gruppmoment
Inom alkohol- och drogbehandling är grupprocessen och gruppsammanhanget centralt och särskilt viktigt är det vid redovisning av grundläggande uppgifter. När en klient exempelvis redovisar sin levnadsberättelse med fokus på sin alkoholkonsumtion fungerar gruppen som en spegel av igenkänning, bidrar med reflektioner och ger förslag på strategier. Detta leder ofta till en ökad självkännedom och djupare probleminsikt för klienten. Motivationen växer och hoppet stärks. Samma behov uppfylls vid de månatliga Meetupsen.

Säkerställa nykter- och drogfrihet
En förutsättning för effektiv alkohol- och drogbehandling är bibehållen nykterhet hos klienten under behandlingens gång. I våra traditionella behandlingsprogram säkerställs detta genom en kombination av avancerad provtagning och utandningsprov vid varje behandlingstillfälle. Provtagningsprogrammet är detsamma i multikomponentsbehandlingen, men momentet med utandningsprov ersätts av att vi i större utsträckning utnyttjar antabusbehandling som komplement till blod- och urinprover. Under 2020 kommer vi också att genomföra ett pilotprojekt och erbjuda ett system för kontrollerat utandningsprov på distans.

Vara attraktivt och lättillgängligt
Alkohol- och drogproblem är fortfarande stigmatiserat och förknippat med skuld och skam. En grundtanke sedan vi startade har varit att erbjuda en attraktiv behandlingsmiljö och en tilltalande paketering av behandlingsmaterialet för att skapa attraktion och minska skammen. Befintliga internetbehandlingar är överlag textbaserade och bristfälligt paketerade. I utvecklingen av våra multikomponentsbehandlingar har vi strävat efter att skapa en tilltalande kombination av text, film, animerad film, ljud och övningsuppgifter. På så sätt vill vi öka både attraktionskraft och tillgänglighet. Centrala begrepp gestaltas exempelvis effektivast med korta animerade filmer, medan filmade klientberättelser som följer med genom hela behandlingen skapar närhet och identifikation. De olika komponenterna – så som film – underlättar också för personer som har svårt med koncentration eller inlärning att tillgodogöra sig behandlingen.

 

 

Klicka på bilden för att ta del av Adams förändringsprocess

 

 

 

Vi är stolta att kunna erbjuda en högkvalitativ och resursintensiv behandling med hög tillgänglighet och flexibilitet som omfattar alla kritiska komponenter:

  • Digital kärna med text, film, animerad film, ljud och övningar.
  • Enskilt stöd av behandlare på distans i form av video eller telefon.
  • Manualbaserade terapisessioner i grupp.
  • Provtagning och antabusbehandling.
  • Ett aktivt chefsstöd under hela processen.

 

Redaktör och granskare: Åsa Yacoub, Kommunikationsansvarig

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Är du som chef eller HR orolig för en medarbetare? Eller är du orolig för egen del?    Kontakta oss: 08-24 32 00 | info@ljungsjoberg.se

    Genom att klicka på "Kontakta mig" nedan så godkänner jag att Ljung & Sjöberg lagrar mina personuppgifter i max 30 dagar för att kunna kontakta mig.