Chef med möjliget att skapa förändring

Som chef ansvarar du för att du och ditt team uppnår era gemensamt satta mål. Här är det givetvis många parametrar som spelar in och en av de viktigaste är dina medarbetares insatser. 


När en person i arbetsgruppen har någon form av alkohol- eller drogrelaterat problem berörs inte bara personen själv, utan ofta påverkas även folk runt omkring. Idag vet vi att problemet sträcker sig från en riskkonsumtion, till överkonsumtion och om det vill sig riktigt illa ända till den dödliga sjukdomen beroende. En av fem medarbetare befinner sig någonstans i denna kurva och av dessa lider en fjärdedel av ett beroende. Trots problemets storlek är det ytterst få som tar eller får hjälp. En av anledningarna till detta är att det fortfarande är en av de mest laddade frågorna för chefer att lyfta med sina medarbetare.

Påverka i positiv riktning
Du som chef har inte bara skyldighet att utreda när du känner oro för en medarbetare – den så kallade utredningsskyldigheten – utan även ett ansvar och en möjlighet att förebygga i ett mycket tidigare stadium. Du kan arbeta förebyggande både genom information samt en tydlig alkohol- och drogpolicy. Med rätt kunskap inom alkohol- och drogproblematik har du möjlighet att rädda människoliv. Skulle du vilja bolla frågor som handlar om detta område så är du varmt välkommen att kontakta oss på tel: 08-24 32 00.