Fler söker hjälp för missbruk genom chefen

Under längre ledigheter och högtidsdagar som jul och nyår ökar alkoholkonsumtionen kraftigt för många svenskar, men när ledigheten är slut oroar sig många för sitt drickande. Nu söker fler svenskar hjälp själva än någonsin – och med arbetsgivaren som stöd.


 

Det blir vanligare att arbetsplatser satsar på en hälsosammare miljö där man bryr sig om medarbetarens mående och man har tydligare policys samt riktlinjer för åtgärder vid oro för alkohol- och drogproblem. Problematiken, som tidigare har varit skamfylld för både den drabbade medarbetaren och för arbetsgivaren, accepteras idag i allt större utsträckning för den sjukdom det faktiskt handlar om. På Ljung & Sjöberg arbetar man med att stötta arbetsgivare att ta tag i eventuell oro i ett så tidigt skede som möjligt och man vet att hela 20 % av alla på svenska arbetsplatser lider av ett skadligt användande av alkohol- och droger.

-          I samtal med våra kunder uttrycker många att de äntligen kan se hur deras proaktiva arbete lönar sig. Fler och fler medarbetare väljer att be sina chefer om hjälp, vilket naturligtvis är ett mycket glädjande trendbrott, säger Sarah Linderoth, VD på Ljung & Sjöberg.

Även om familj och vänner runt omkring en person kan ha märkt av och påpekat en oro tidigare, så hör det till ovanligheterna att personen själv tar tag i detta. Förnekelse är en naturlig del av problematiken, precis som nedstämdhet är vid depsession. Genom att acceptansen för sjukdomen ökat på arbetsplatserna och att arbetsgivarna har möjlighet att faktiskt bidra till medarbetarens tillfrisknande så kan man se en stor ökning av antalet personer som själva söker hjälp via sin arbetsgivare.

Allt fler företag ser alkohol- och drogproblematik i arbetslivet som en självklar och viktig fråga är. Man utbildar och informerar kontinuerligt både chefer och medarbetare för att ge dem verktyg att hantera eventuell problematik.

-          Sedan årets början har vi förvånansvärt många gånger blivit kontaktade av arbetsgivare vars medarbetare själva bett om hjälp för sina problem. Detta är ett tydligt tecken på att företaget lyckats väl med sitt arbetsmiljöarbete och skapat en trygghet kring dessa frågor, berättar Philip Kahm, processledare på Ljung & Sjöberg.

Kring jul och nyår är det vanligt att man avancerar sina dryckesvanor, då många känner att de förväntas dricka mer, alternativt helt enkelt ser fler tillfällen. Det kan också handla om att man kanske redan tidigare har haft svårt med vardagliga drickandet och att man, när vardagen med arbete och tider att passa återigen, börjar dricker desto mer. Man kan ha svårt att hitta tillbaka till den strukturerade vardagen och tar kanske med sig de nya vanorna till arbetet och tar en öl till lunchen, eller ser vin som ett obligatoriskt inslag till kvällsmaten. 


Text: Josefine Flavet, Ljung & Sjöberg