Verktyg för god livskvalitet

 
Beroendeprogrammet riktar sig till patienter där beroende konstaterats under utredningen.

Il Zoo Zung, rehabiliteringskoordinator
 

Acceptera beroendesjukdomen

Behandlingen ska leda till att patienten får verktyg för att bli nykter och drogfri samt får en livsstil med god livskvalitet. Men också att patienten får kunskap om beroendesjukdomen och accepterar den. Programmet är en kombination av Tolvstegsmodellen och kognitiv beteendeterapi (KBT), två effektiva forskningsbaserade behandlingsmetoder.

Behandlingen sker oftast i grupp men innehåller även enskild terapi. Patienten följs nära under minst ett års tid av ett team med läkare, sjuksköterskor och alkohol- och drogbehandlare. Obligatoriska besök på självhjälpsgrupper och hemuppgifter. Provtagning görs kontinuerligt och medicinering sker vid behov. Beroendeprogrammet bedrivs i öppenvård, innebär deltidssjukskrivning och att patienterna bor kvar hemma.
 

Alltid stöd och råd

En ansvarig rehabiliteringskoordinator följer behandlingen och återkopplar till dig som är arbetsgivare. På så sätt får du insyn och kontroll över processen. Du kan vända dig till din rehabiliteringskoordinator med alla typer av frågor och för att få råd och stöd.